GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การวิเคราะห์เนื้อภาพเพื่อจำแนกช่วงอายุของยางพาราด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
ลุ่มน้ำห้วยคองบทคัดย่อ

        ลักษณะความแปรปรวนและไม่สม่ำเสมอในเชิงคลื่นของพื้นที่ปลูกยางพาราที่ปรากฏในภาพถ่ายจากดาวเทียม นำมาซึ่งความยุ่งยากในการจำแนก การวิเคราะห์เนื้อภาพจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นวัตถุประสงค์ซึ่งให้สารสนเทศตามบริบทเกี่ยวกับรูปแบบของระดับสีเทาในภาพ ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูลภาพภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสในระบบ แพนโครมาติกและข้อมูลหลายช่วงคลื่น ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยคอง ที่บันทึกภาพในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2552 ถึง เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 การวิเคราะห์เนื้อภาพพื้นที่ปลูกยางพารา 3 ช่วงอายุ ได้แก่ < 5 ปี, 5-10 ปี และ > 10 ปี เราได้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบความสัมพันธ์แบบ grey-level co-occurrence matrix เป็นหน้าต่างตัวกลางเพื่อวิเคราะห์เนื้อภาพซึ่งมีด้วยกัน 8 วิธีเพื่อใช้กับข้อมูลแพนโคร-มาติก โดยใช้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อภาพที่วิเคราะห์ได้กับข้อมูลในภาคสนาม พบว่าข้อมูลเนื้อภาพแบบ Entropy กับ Contrast มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ข้อมูลที่วิเคราะหืได้ในแต่ละวิธีนำไปใช้สำหรับรวมข้อมูลเป็นชุดภาพกับข้อมูลหลายช่วงคลื่นแล้วดำเนินการวิเคราะห์จำแนกแบบควบคุมทั้งสองกลุ่มข้อมูลได้แก่ 1) ข้อมูลเนื้อภาพแบบEntropy กับกับข้อมูลหลายช่วงคลื่น และ 2)ข้อมูลเนื้อภาพแบบ Contrast กับข้อมูลหลายช่วงคลื่น ภาพที่จำแนกได้จากการจำแนกแบบควบคุมด้วยระบบการตัดสินใจแบบอัตราส่วน Maximum likelihood นำไปเปรียบเทียบกับการสำรวจภาคสนามและทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์ Kappa พบว่าการวิเคราะหืภาพแบบ Entropy กับข้อมูลหลายช่วงคลื่นให้ผลที่น่าเชื่อถือที่สุด

คำสำคัญ :ยางพารา, การวิเคราะห์เนื้อภาพ, ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำห้วยคอง 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA