ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด

Spatial Decision 1.0ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

กันยายน 2547

          ถัดไป